2. 3.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ITC Garden

 1. Definicje:
  1. Administrator [zamiennie: Spółka] – świadczącym usługi drogą elektroniczną, administratorem serwisu i danych osobowych jest INVESTMENT TRADING CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Skarszewach, przy ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy (Polska) (woj. pomorskie), NIP: 5830000724, REGON: 00135612400000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
   0000036336.
  2. Formularz kontaktowy – formularz zawarty w sekcji dolnej na stronie internetowej ITC Garden i zatytułowany „Napisz do nas”, dostępny również pod adresem [https://itcgarden.pl/kontakt] umożliwiający skontaktowanie się ze Sprzedawcą na odległość.
  3. Klient – każdy podmiot (os. fizyczna, os. prawna, j. org. nieposiadająca os. prawnej, której szczególne przepisy nadają zdolność prawną), który nabywa lub chce nabyć towary oferowane na stronie internetowej ITC Garden bądź korzysta w inny sposób z jej zasobów i usług, w tym przy wykorzystaniu formularza kontaktowego.
  4. Konsument – podmiot, będący os. fizyczną dokonujący czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Oferta – zgodnie z treścią art. 66 §1 k.c. jest to oświadczenie woli wyrażające stanowczą propozycję zawarcia umowy i określające co najmniej jej istotne postanowienia.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin zawierający postanowienia dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną.
  7. Sprzedawca – ITC Garden, którego właścicielem jest Spółka.
  8. Strona internetowa – strona internetowa ITC Garden dostępna pod adresem: [https://itcgarden.pl].
  9. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży na stronie internetowej ITC Garden.
  10. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy, tj. posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Chrome, Edge, Mozilla Firefox, oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
 2. Korzystanie ze strony internetowej ITC Garden wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu: komunikacji ze Sprzedawcą, wygenerowania zapytania o produkt oraz zawarcia umowy sprzedaży przy wykorzystaniu formularza kontaktowego lub innych udostępnionych na stronie internetowej środków komunikacji na odległość.

 4. Korzystanie przez Klienta z zasobów strony internetowej ITC Garden za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z Infolinią Sprzedawcy, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty są pobierane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.

 5. Wyłączne prawa do treści umieszczonej na stronie internetowej ITC Garden, w szczególności prawa autorskie, nazwa producentów (znaki towarowe), wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują producentom, Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi zawarte zostały odpowiednie umowy.

 6. Za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy świadczone są następujące usługi:

  1. przeglądania aktualnych ofert i informacji dotyczących poszczególnych produktów,
  2. wygenerowania zapytania o produkt, w szczególności dla uzyskania przez Klienta szczegółowej informacji dotyczącej: oferty sprzedaży danego produktu, dostępności i możliwości jego nabycia, procesu zawierania umowy sprzedaży oraz informacji o cenie,

  3. podjęcia kontaktu ze Sprzedawcą, w sprawach gdzie indziej niewymienionych.

 7. Usługi wymienione w ust. 6 powyżej, świadczone są nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.

 9. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia do Sprzedawcy, w formie:

  1. pisemnej – na adres siedziby Spółki, tj. ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy (Polska),

  2. wiadomości e-mail kierowanej na adres: biuro@itcgarden.pl

  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej ITC Garden.

 10. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych usługach.

 11. Klient może zgłosić Administratorowi reklamację świadczonych usług drogą elektroniczną w następujący sposób:

  1. pisemne – na adres siedziby Spółki, tj. ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy (Polska),

  2. wiadomości e-mail kierowanej na adres: biuro@itcgarden.pl

  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej ITC Garden.

 12. W celu usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:

  • sprzedawcy wraz z adresem strony internetowej, której sprawa dotyczy,

  • zwięzłego opisu przyczyn uzasadniających reklamację,

  • danych kontaktowych Klienta zgłaszającego reklamację.

 13. Skutecznie wniesiona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania przez Spółkę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych przyczyn:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki stron określone w umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  2. obiektywna konieczność dostosowania działalności Spółki do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie działalności Spółki organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Spółki wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę spowodowana wyłącznie obiektywnymi względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności konieczności aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),

  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności,

  5. Połączenie, podział albo przekształcenie Spółki lub zmiana jej innych danych identyfikacyjnych określonych w niniejszym Regulaminie.

 15. W przypadku zmiany treści niniejszego Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zmianie.

 16. W przypadku jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie, udostępniony zostanie tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej ITC Garden, z możliwością pobrania jego treści w odpowiednim formacie programu.

 17. Prawem właściwym dla zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 18. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta posiadającego status Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy nim a Administratorem, na mocy którego zgodnie z właściwymi regulacjami prawem właściwym byłoby prawo właściwe w przypadku braku wyboru.

 19. Klient posiadający status Konsumenta dysponuje możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  W tym celu może podjąć w szczególności następujące działania:

  1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  2. złożyć wniosek do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim a Administratorem,

  3. skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 20. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać na stronie internetowej [http://www.uokik.gov.pl], a także w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumenta, organizacji społecznych i Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych, o których mowa w ust. 19.

 21. W przypadku sporów dotyczących umowy o świadczenie usług droga elektroniczną pomiędzy Klientem mającym status Konsumenta, a Spółką, istnieje również możliwość ich rozstrzygania z wykorzystaniem z platformy ODR, dostępnej pod adresem [https://ec.europa.eu/consumers/odr].

 22. Klientowi posiadającemu status Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.

 23. W celu skutecznego skorzystania z uprawnienia o którym mowa w ust. 22, Klient posiadający status Konsumenta musi poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w drodze wyraźnego i jednoznacznego oświadczenia:

  1. pisemnie – na adres siedziby Spółki, tj. ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy (Polska),

  2. wiadomości e-mail kierowanej na adres: biuro@itcgarden.pl

  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej ITC Garden.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać stosowne oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 22 powyżej.

 24. Treść niniejszego Regulaminu, z możliwością jego pobrania w odpowiednim formacie plików, dostępna jest pod adresem [http://itcgarden.pl/wp-content/uploads/2024/06/Regulamin-sw.-uslug-droga-elektroniczna-ITC-Garden-1.pdf].

 

Skontaktuj się z nami