2. 3.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Procedura oparta na rozporządzeniu RODO Regulacja zasad ochrony danych osobowych dla: ITC GARDEN [https://itcgarden.pl] należącym do INVESTMENT TRADING CONSULTING Spółka z o.o. 83-250 Skarszewy ul. Starogardzka 13, KRS: 0000036336 NIP: 5830000724 REGON: 001356124, określa zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych klientów, kontrahentów, użytkowników.

 1. Przetwarzanie danych osobowych służy zawarciu i wykonaniu czynności wynikających z umów (zgłoszenia klienta, kontrahenta, użytkownika) w związku z realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów należących do Spółki lub podjęcia określonych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w szczególności poprzez przedstawienie na żądanie tych osób zamówionej informacji handlowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].
 2. Przetwarzanie danych służy celom marketingu bezpośredniego Spółki, związanym z usługami, czynnościami, działaniami oferowanymi przez Spółkę jej klientom, a także innym podmiotom zainteresowanym. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych osobowych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
 3. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest prowadzenie działań związanych z wykonywaniem usług, czynności i działań w ramach umowy lub w celu jej zawarcia, m.in. poprzez przygotowanie oferty handlowej lub udzielenie odpowiedzi na pytanie o produkt, zgodnie z wolą osób, których dane dotyczą, a także czynności związane z działaniami marketingowymi Spółki.
 4. Sposób przetwarzania danych osobowych:
  1. Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych jest dopuszczalne w zakresie niezbędnym do prowadzenia usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną lub innych podmiotów współpracujących, przyjmowania zleceń klientów, sporządzania i zawierania umów, przedstawienia informacji handlowej, udzielania informacji o produktach i towarach oferowanych do sprzedaży, a także procedurach nabywania oferowanych towarów i usług.
  2. Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych jest dopuszczalne w zakresie niezbędnym do przyjmowania zamówień na świadczone usługi. Na podstawie rozporządzenia ,,RODO” przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych. Możecie Państwo zwracać się do Administratora Danych z pytaniami dotyczącymi:
   • informacji o przysługujących Państwu prawach związanych z udostępnianiem danych
    osobowych,
   • potwierdzenia czy przetwarzane są Państwa dane osobowe,
   • celów przetwarzania Waszych danych osobowych,
   • informacji o odbiorcach danych osobowych klientów, kontrahentów, użytkowników,
   • informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych,
   • informacji o źródłach pochodzenia danych osobowych w sytuacjach w, których nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa.
  3. przetwarzanie danych osobowych nie może naruszać praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą:
   • pochodzenie rasowe lub etniczne,
   • poglądy polityczne,
   • przekonania religijne lub filozoficzne,
   • przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
   • danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym,
   • danych dotyczących wyroków, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych
    orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania dotyczące procedur w ramach realizowanych czynności może uniemożliwić podjęcie wymienionych procedur przez
   Administratora Danych poprzez pełną realizację usługi lub dostarczenie informacji, których oczekuje Kontrahent.
  5. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w Spółce przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności do:
   • uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby Administratora Danych,
   • uzyskania informacji o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych,
   • uzyskania informacji od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
   • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące,
   • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane,
   • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
   • żądania ,,bycia zapomnianym” to znaczy trwałego usunięcia danych osobowych lub prawo do przeniesienia danych osobowych z bazy Firmy. Macie Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:
   • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, gdy:
   • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane (przygotowanie i realizacja usługi, zamówienia, czynności, działania),
   • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofano zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z czynnością, działaniem, usługą świadczoną przez Spółkę lub wniesiono sprzeciw),
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym momencie,
   • przeniesienia danych do innego Administratora,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu podpisania umowy na świadczenie usług, czynności i działań na podstawie umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
   w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących zawieranych umów, dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych wykorzystywanych do celów marketingowych Spółki czy otrzymaniu informacji o oferowanych działaniach, usługach, czynnościach, projektach w wymienionych celach, nastąpi jeżeli zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Państwa uprawnienia wynikające z rozporządzenia ,,RODO” można realizować pisząc na następujący adres Administratora Danych – rodo@itcltd.pl

W oparciu o podawane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane te mogą być udostępnione współpracującej kancelarii prawnej, operatorowi pocztowemu, dostawcy usług hostingowych, dostawcy narzędzi analitycznych strony internetowej, a także podmiotom obsługującym pozostałe systemy informatyczne Administratora Danych.

Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych odbiorcom poza EOG. Jednocześnie pozostając w pełni świadomym faktu, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie, to z tego powodu przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to konieczne i niezbędne, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, w tym zaś poprzez:

a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

W przypadku zamiaru przekazywania przez Administratora danych osobowych odbiorcom poza EOG, ma on obowiązek poinformowania o tym na etapie ich zbierania.

Administrator Danych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Klientów, Pracowników i Użytkowników poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności na stronie Spółki z adnotacją ,,zmiana”.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

INVESTMENT TRADING CONSULTING Spółka z o.o. 83-250 Skarszewy ul. Starogardzka 13

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO].

Polityka cookies 

Strona internetowa ITC GARDEN [https://itcgarden.pl] używa plików cookies. Poniżej zamieszczamy niezbędne informacje dotyczące plików cookies oraz zakresu ich wykorzystywania przez naszą stronę internetową.

 • CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Sa to małe fragmenty tekstu (kodu), wysyłane do przeglądarki i z powrotem do Nas. Niektóre cookies czasami są zapisywane na danym urządzeniu podczas sesji przeglądania zasobów naszego serwisu. Istnieją różne rodzaje plików cookies.

Pliki cookies przez nas używane zostały podzielone w obrębie następujących kategorii:

 1. niezbędne pliki cookies,
 2. funkcjonalne pliki cookies,
 3. analityczne pliki cookies,
 1. wydajnościowe pliki cookies,
 2. marketingowe pliki cookies.
 • JAKIE PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS WYKORZYSTYWANE?

Niezbędne pliki cookies – Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookieS nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalne pliki cookies – Funkcjonalne pliki cookies pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityczne pliki cookies – Analityczne pliki cookies służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajnościowe pliki cookies – Wydajnościowe pliki cookies służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Marketingowe pliki cookies – Marketingowe (reklamowe) pliki cookies służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

 • ZGODA NA STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

Podczas wizyty na stronie internetowej [https://itcgarden.pl] wyświetlony zostanie komunikat informujący o wykorzystywaniu przez serwis plików cookies.

 • MODYFIKACJA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że większość przeglądarek internetowych posiada następujące funkcje dotyczące plików cookies: kasowanie plików cookies z dysku twardego komputera (na poziomie odpowiednich ustawień przeglądarki), blokada przesyłanych typów cookies lub ostrzeżenie przed ich zapisywaniem na dysk.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcje strony internetowej, włącznie z niemożliwością z ich korzystania – w niektórych przypadkach.

Poniżej wskazany został sposób dokonywań zmian ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu -> Ustawienia -> Prywatność i bezpieczeństwo –> wybór odpowiedniej opcji.

Internet Explorer

Menu -> Ustawienia -> Pliki cookie i uprawnienia witryny –> wybór odpowiedniej opcji.

Mozilla Firefox

Menu -> Preferencje -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Ciasteczka i dane witryn –> wybór odpowiedniej opcji.

Opera

Menu -> Ustawienia -> Prywatność i bezpieczeństwo –> wybór odpowiedniej opcji.

Safari

Menu -> Preferencje -> Prywatność > Pliki cookies –> wybór odpowiedniej opcji.

Zgoda na przedstawienie oferty

Oznacza upoważnienie ITC Garden, którego właścicielem jest Investment Trading Consulting  Sp. z o.o z siedziba w Skarszewach (83-250 Skarszewy ul. Starogardzka 13
KRS: 0000036336 NIP: 5830000724 REGON: 001356124) [zamiennie: Spółka] do przesłania oferty, w ramach zamówionej informacji handlowej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) [dalej: usługa], na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektroniczej lub w przypadku podania numeru telefonu – z pomienięciem wskazania adresu poczty elektronicznej, na wskazany numer telefonu w postaci wiadomości SMS.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych powyżej w formularzu skutkować będzie ich przetwarzaniem przez Investment Trading Consulting  Sp. z o.o., w celu wysłania informacji handlowej w postaci oferty, w związku z wysłanym przez Użytkownika zapytaniem o produkt. Natomiast podanie numeru telefonu skutkować będzie wyrażeniem zgody dla Spółki do wysłania wiadomości SMS z ofertą, na wskazany w formularzu numer telefonu.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Investment Trading Consulting  Sp. z o.o . z siedzibą w Skarszewach, ul. Starogardzka 13, 83-250 Skarszewy, KRS: 0000036336, NIP: 5830000724, REGON: 001356124, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności w celu wskazanym powyżej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości realizacji przez Spółkę usługi. Ma Pan/i prawo dostępu do podanych danych, żądania ich poprawiania oraz usunięcia. W każdej chwili może Pan/i również zrezygnować z usługi, poprzez wysyłanie takiego żądania pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: biuro@itcgarden.pl

Pobierz jako PDF

Skontaktuj się z nami